ផ្ទះសំណាក់ បែបខ្មែរក្នុង ចំការ Avocado នៅមណ្ឌលគីរី
មានចំនួន ១០០ ខ្នង ខាងក្រោយ មានទឹកធ្លាក់ ខាងមុខមានសួនក្ងោក ទន្សាយ ឈ្លូស ប្រើស ក្តាន់ ៦០០ ហិចតា ក្នុងព្រៃធម្មជាតិ ។ ១ ខ្នង មាន ២ បន្ទប់ ១ បន្ទប់ មានគ្រែ ២ ។
នេះជាផ្ទះដែលរកចំណូលអោយម្ចាស់រាល់ថ្ងៃ ។
សង់ស្រាប់ រកភ្ញៀវអោយស្រាប់ បង់រំលោះយូឆ្នាំ ។