កម្ពុជានឹងមានចំការ ធូរ៉េន បន្ថែមដល់ទៅ ៤០០០ ហិចតា

កម្ពុជានឹងមានចំការ ធូរ៉េន បន្ថែមដល់ទៅ ៤០០០ ហិចតា
For Sale

សូមជួយ Share អោយខ្មែរយើងបានដឹង Share យកបុណ្យ កម្ពុជានឹងមានចំការ ធូរ៉េន បន្ថែមដល់ទៅ ៤០០០ ហិចតាសូម្បីបរទេសក៏លាន់មាត់ថាច្រើនដែរ។នេះជា” សមុទ្រធុរ៉េន” ដែលកំពុងដាំដុះនៅលើទឹកដីខេត្ត កំពត និង មណ្ឌលគីរី ។ ក្រោយចាប់ផ្តើមដាំបាន ១ ឆ្នាំ យើងនឹងអញ្ជើញ បរទេសមកទស្សនា ស្នាដៃ ខ្មែរ ។ ផល្លានុផលដ៏ច្រើននេះនឹងនាំចេញក្រៅប្រទេស បន្ទាប់ពីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុក ។ ខ្មែរគ្រប់រូបអាចចូលមកទស្សនាទិដ្ឋភាព “សមុទ្រធុរ៉េន ” នៅ
ឋានព្រះឥន្ទ បាន ។

ខ្មែរអាចធ្វើបាន

Similar Properties

ពីមុនផ្លែ ប័រ យើងមានតិច ទើបត្រូវនាំចូលពីបរទេសជិតខាងមកបំពេញ ឥលូវខ្មែរយើង ដាក់ដាំបន្ថែម ២០០០ ហិចតា

ពីមុនផ្លែ ប័រ យើងមានតិច ទើបត្រូវនាំចូលពីបរទេសជិតខាងមកបំពេញ ឥលូវខ្មែរយើង ដាក់ដាំបន្ថែម ២០០០ ហិចតា

ពីមុនផ្លែ ប័រ យើងមានតិច ទើបត្រូវនាំចូលពីបរទេសជិតខាងមកបំពេញ ឥលូវខ្មែរយើង ដាក់ដាំបន្ថែម ២០០០ ហិចតា នៅ… More Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *