• មានសិប្បកម្ម-ឧស្សាហកម្មកែឆ្នៃវត្ថុធាតុដើម
  • មានបំរើទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនាំចេញ