មានចម្ការក្រូច គឺ​មានប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ចម្ការក្រូចពោធិ៍សាត់កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់នៅប្រទេសកម្ពុជា​ និង​ធ្វើឲ្យម្ចាស់ចម្ការក្រូចទទួលបានចំណូលល្អប្រសើរ ដោយសប្បាយចិត្ត លោកអ្នកក៏អាចក្លាយជាម្ចាស់ចម្ការក្រូចបានដែរ ក្លាយជាម្ចាស់ចម្ការក្រូច មានក្រុមដាំ ថែទាំឲ្យស្រាប់ មានទីផ្សារស្រាប់។ ចម្ការមានទំហំ ១​​ ហិកតា មានដើមក្រូច ២២៨​ ដើម និងមានបំពាក់ប្រព័ន្ធទុយយោទឹក។

លក្ខខណ្ឌ​បងប្រាក់ងាយៗ៖

-បង់ ប្រាក់ដំបូង់ត្រឹមតែ ១៥% ដាំក្រូចជូនរួចរាល់ទាំស្រុង

-បង់ ៣០% ធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិត្រឹមស្រុកបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា

– បង់ ៤០% ទទួលបានប្លង់រឹងកម្មសិទ្ធិស្រប់ច្បាប់

ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់បង់រំលោះរហូតដល់បានផ្លែពេញដើម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *